Nước thải chăn nuôi

Nước thải chăn nuôi

Nước thải chăn nuôi là một trong những loại nước thải rất đặc trưng, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao bằng hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và sinh vật gây bệnh. Nó nhất thiết phải được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.

Thành phần nước thải chủ yếu tại 2 nguồn thải chủ yếu của công ty:

–    Nước thải chăn nuôi heo bao gồm: chất hữu cơ (tương đối cao), NH3, P, SS, VSV…

–    Nước thải sinh hoạt bao gồm: BOD, COD, P, SS, ….

Việc xả thải chung nước thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt vào cùng một hệ thống thu gom làm cho thành phần tính chất nước thải tại công ty khá phức tạp.

Đặc tính nước thải chăn nuôi

image23

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

image24

HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh